Rejstřík hesel úplný

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
absorpce
adhezní napětí
adhezní práce
adsorbát
adsorbent
adsorpce
adsorpce na rozhraní roztok/plynná fáze
adsorpce ze směsí plynů
adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce
adsorpce z plynné fáze na tuhé látce
adsorpční hystereze
adsorpční izobara
adsorpční izostera
adsorpční izoterma
adsorpční izoterma BET
adsorpční teplo
aerosol
agregace
agregátní stabilita
aktivní centra
amfifilní molekula
amfipatická molekula
amorfní gel
analytická disperze
analýza profilu kapky (ADSA) (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
Andreasenova pipeta
anizometrická částice
Antonovovo pravidlo
asociační číslo micely
asociativní koloid
B
BET izoterma
botnací tlak
botnání
botnání gelů polyelektrolytů
Brownův pohyb
C
celková mezifázová energie
celková povrchová energie
Č
černý film
D
Debyeova interakce
desorpce
detergence
detergent
dialýza
diferenciální (izosterické) adsorpční teplo
diferenciální rozdělovací funkce velikostí částic
difuze koloidů
difuzní koeficient
dilatance
dipólový moment
disperze
disperzní částice
disperzní fáze
disperzní interakce
disperzní podíl
disperzní prostředí
disperzní systém
dobré smáčení
dokonalé nesmáčení
dokonalé smáčení
Donnanova rovnováha
Donnanův membránový potenciál
Dupréova rovnice
dvojitá emulze
dvojlom za toku
dým
dynamická pěna
dynamická viskozita
E
efektivní poloměr částice
efektivní tloušťka elektrické dvojvrstvy
Einsteinova rovnice pro difuzní koeficient
Einsteinova rovnice pro viskozitu
Einsteinova-Debyeova rovnice pro rozptyl světla
Einsteinova-Smoluchowského rovnice
elektrická dvojvrstva
elektrodekantace
elektrodialýza
elektroforéza
elektrokapilarita
elektrokapilární jev
elektrokapilární křivka
elektrokinetické jevy
elektrokinetický potenciál
elektroosmotický tlak
elektroosmóza
elektroultrafiltrace
elektroviskozitní efekty
emulgátor
emulze
emulze druhého druhu
emulze O/V
emulze prvního druhu
emulze V/O
emulzifikace
emulzní polymerace
Eötvösova rovnice
F
faktor zpomalení koagulace
fáze
fázové rozhraní
Feretův průměr
film (monovrstva) Langmuirův a Blodgettové
flokulace
flotace
flotační činidlo
fotoforéza
Freundlichova adsorpční izoterma
fyzikální adsorpce
G
gel
gelace
Gibbsova adsorpční izoterma
Gibbsova monovrstva
Gibbsův efekt
Gibbsův-Marangoniho efekt
Gibbsův-Plateaův kanálek
gyrační poloměr
H
Hamakerova konstanta
Hartleyova micela
heliová hustota adsorbentu
heterokoagulace
histogram
HLB
homogenizace
hrubá disperze
hustota pěny
hydrodynamický poloměr
hydrofilně-lipofilní rovnováha (HLB)
hydrofilní
hydrofilní koloid
hydrofilní povrch
hydrofobní
hydrofobní disperze
hydrofobní interakce (vazba)
hydrofobní povrch
hydrogel
hydrolytická adsorpce
hydrosol
hystereze úhlu smáčení
CH
chemisorpce
I
individuální izoterma
inherentní viskozita
inkrement relativní viskozity
integrální adsorpční teplo
integrální rozdělovací funkce velikosti částic
interakce mezi makroskopickými útvary
inverze emulze
iontová adsorpce
ireverzibilní gel
izogel
izometrická částice
izoterma koncentrační změny
izotonické roztoky (izoosmotické)
K
kapalný aerosol
kapilarita
kapilárně aktivní látka
kapilární deprese
kapilární elevace
kapilární jevy
kapilární kondenzace
kapilární tlak
kapilární vlnění (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
Keesomova interakce
Kelvinova rovnice
kinetika adsorpce
ko-surfaktant
koacervace
koagulace
koagulace lyosolu
koagulační práh
koagulační účinnost elektrolytu
koagulát
koagulující ion
koalescence
koeficient polydisperzity
koeficient tření
kohezní práce
koion
koloid
koloidní částice
koloidní disperze
koloidní osmotický tlak
koloidní rozměry
koloidní roztok
kompozitní izoterma
kontaktní úhel
kouř
Krafftova teplota
kritická emulze
kritická micelární koncentrace (KMK)
kritická micelární teplota
kritický potenciál
L
Langmuirova adsorpční izoterma
Langmuirova monovrstva
Laplaceova-Youngova rovnice
Laplaceův tlak
latex
Lennard-Jonesův potenciál
Liesegangovy obrazce
limitní viskozitní číslo
linie smáčení
liniové napětí
lipofilní
lipofobní
lokalizované a nelokalizované adsorpční vrstvy
Londonova disperzní interakce
Londonova konstanta
lyofilní
lyofilní koloid
lyofilní povrch
lyofobní
lyofobní disperze
lyofobní koloid
lyofobní povrch
lyofobní sol
lyogel
lyosféra
lyosol
lyosorpce
lyotropní řady
M
makrodisperzní systém
makrofáze
makromolekulární klubko
makropóry
Marangoniho efekt
Markova-Houwinkova rovnice
Martinův průměr
McBainova micela
membránová hydrolýza
membránová rovnováha
měnič iontů
měření adsorpce plynů na pevných látkách
měření difuzního koeficientu
měření elektrokinetických jevů
měření osmotického tlaku (osmometrie)
měření plochy povrchu pevných látek
měření povrchové energie pevných látek
měření povrchového a mezifázového napětí
měření povrchového tlaku
měření rozptylu světla
měření rozptylu světla (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
měření sedimentace
měření úhlu smáčení
měření viskozity
metastabilní fáze
metoda kapilární elevace (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
metoda maximálního přetlaku v bublině (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
metoda oscilující kapky (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
metoda rotující kapky (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
metoda vyvažování Wilhelmyho destičky (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
mezifází
mezifázová energie
mezifázové napětí
mezifázové napětí kapalina/kapalina
mezimolekulární interakce
mezopóry
micela
micela (asociativní)
micela lyosolu
micelární katalýza
micelární koloid
micelizace
mikrodisperzní systém
mikroemulze
mikroheterogenní systém
mikropóry
mlha
mobilní fázové rozhraní
model fázového rozhraní
modely elektrické dvojvrstvy
molekulární adsorpce
monodisperzní systém
monovrstva
N
nenewtonská tekutina
neomezené botnání
nepolární adsorpce
nepolární molekula
Neumannův trojúhelník
newtonská tekutina
O
objemová fáze
objemový koeficient botnání
obrácená emulze
obrácená micela
obrácená solubilizace
obrácené Traubeho pravidlo
odpěňovadlo
odpěňování
odtrhávací metody (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
ochranné působení lyofilních koloidů
omezené botnání
opalescence
organogel
organosol
ortokinetická koagulace
oscilující proud kapaliny (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
osmolalita
osmolarita
osmotický tlak
osmóza
Ostwaldova-Freundlichova rovnice
Ostwaldovo zrání
P
PAL
Panethovo-Fajansovo pravidlo
parachor
paucidisperzní systém
pěna
pěnidlo
pěnivost
pěnivý objem
pěnotvorné činidlo
peptizace
perikinetická koagulace
pevný aerosol
plasticita
plavání tuhých částic na povrchu kapalin
plošná (povrchová) hustota náboje elektrické dvojvrstvy
plošně ekvivalentní průměr
pohybové rozhraní
Polányiho potenciální teorie
polární molekula
polopropustná membrána
polydisperzita
polydisperzní systém
polyelektrolyt
pomalá koagulace
pór
pórovitost
potenciál proudění
povrch
povrch kapaliny
povrch tuhé látky
povrchová energie
povrchová energie kapaliny
povrchová energie tuhé látky
povrchová fáze
povrchová koncentrace
povrchově aktivní látka
povrchově inaktivní látka
povrchové napětí kapalin
povrchové napětí roztoku
povrchový film nerozpustné látky na kapalině
povrchový tlak
prach
preferenční adsorpce
prostá iontová adsorpce
protiion
proudový potenciál
přechodné póry
přímá emulze
pseudoplasticita
pyrosol
R
Rayleighova rovnice pro rozptyl světla
Rayleighův poměr
redukovaná viskozita
relativní adsorpce
relativní viskozita
reopexie
retardační efekt
reverzibilní gel
reverzní osmóza
rotační difuze
rozdělovací funkce velikosti částic
rozestírací (Harkinsův) koeficient
rozestírací tlak
rozestírání
rozptyl světla
rozrážení emulze
rozrušování aerosolu
roztoky makromolekul
rtuťová hustota adsorbentu
rtuťová porozimetrie
rychlá koagulace
S
sedimentace
sedimentační (kinetická) stabilita
sedimentační analýza
sedimentační koeficient
sedimentační křivka
sedimentační potenciál
sedimentační rovnováha
sedimentační rychlost
sedimentační váhy
selektivní flotace
semipermeabilní membrána
senzibilizace lyosolu
Schulzovo-Hardyho pravidlo
sintrování
skrytá koagulace
skutečná hustota adsorbentu
složená izoterma
smáčecí teplo
smáčecí úhel
smáčení
smáčení selektivní
smog
sol
solubilizace
solubilizát
sorpce
specifická viskozita
specifický povrch
spontánní emulzifikace
stabilizace elektrickou dvojvrstvou
stalagmometrická metoda - vážení kapky nebo měření objemu kapky (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
stárnutí koloidních systémů
statická pěna
stérická stabilizace
Sternova vrstva
stlačování elektrické dvojvrstvy
Stokesova rovnice
střední molární hmotnost
střední posuv
stupeň disperzity
stupeň nabotnání
suchá pěna
surfaktant
synereze
Szyszkowského rovnice
Š
špatné smáčení
T
tenzid
teorie DLVO
termoforéza
termoprecipitace
termoreverzibilní gel
Thomsonova rovnice
tixotropie
tlak rozpojování
Traubeho pravidlo
třífázová pěna
tuhá emulze
tuhá pěna
tuhý sol
turbidita
Tyndallův jev
Ú
úhel smáčení
U
ultracentrifuga
ultrafiltrace
ultramikroskop
V
van der Waalsovy síly
van’t Hoffova rovnice
viskozita disperzních systémů
viskozitní číslo
vlhká pěna
vnější fáze emulze
vnější povrch
vnější vrstva elektrické dvojvrstvy
vnitřní fáze emulze
vnitřní povrch
vnitřní viskozita
vnitřní vrstva elektrické dvojvrstvy
vodíková vazba (vodíkový můstek)
Volmerova rovnice
vyloučená plocha
výměnná iontová adsorpce
výměnná kapacita
vzestup kapaliny na svislé destičce (metoda měření povrchového a mezifázového napětí)
vzplývání
W
Weimarnův srážecí zákon
Wiegnerův sedimentometr
X
xerogel
Y
Youngova rovnice
Z
zdánlivá adsorpce
zdánlivá hustota adsorbentu
zdánlivá viskozita
zeta-potenciál (ζ-potenciál)
Zimmův diagram
zjevná koagulace
Zsigmondyho zlaté číslo