kapilární elevace
capillary rise

Vzestup kapaliny v kapiláře nad hladinu kapaliny v nádobě u kapalin dobře smáčejících materiál kapiláry :
kde h je výška sloupce kapaliny měřená od roviny, v níž je Laplaceův tlak nulový, po nejnižší bod menisku v kapiláře, ρA a ρB jsou hustoty fází A a B, γ mezifázové napětí, g  tíhové zrychlení, r poloměr menisku, R vnitřní poloměr kapiláry, θ úhel smáčení.
Obr. 1 Kapilární elevace (a) meniskus dobře smáčejících, (b) dokonale smáčejících kapalin
Jevu se často využívá k  měření povrchového, popř. mezifázového napětí.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf