vodíková vazba (vodíkový můstek)
hydrogen bond

Typ intermolekulární nebo intramolekulární interakce, k níž dochází sdílením vodíkových atomů. Vodíková vazba A–H∙∙∙B vzniká obvykle tehdy, je-li atom vodíku vázaný silně elektronegativním atomem A (např. F, O nebo N) a atom B má volný elektronový pár. Vysoká elektronegativita atomu A způsobí posun elektronů směrem k A, takže na atomu H vzniká částečný kladný náboj, který může být přitahován záporným nábojem volného elektronového páru atomu B. Vodíkové vazby mohou pospojovat molekuly v trojrozměrné polymerní struktury, s jakými se setkáváme u kapalné vody a ledu a mohou též k sobě poutat molekuly nebo jejich části v jistých zcela určitých seskupeních či orientacích (např. v nukleových kyselinách).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf