rtuťová porozimetrie
mercury porosimetry

Metoda studia struktury pórovitých látek, založená na jevu kapilární deprese: při ponoření tuhého pórovitého materiálu do kapaliny, která jej špatně smáčí (rtuti), může kapalina vniknout do jeho pórů jen působením vnějšího tlaku. Z velikosti tlaku, kterého je zapotřebí ke vtlačení určitého objemu rtuti do pórů, je určován poloměr pórů. Mezi velikostí tlaku a nejmenším poloměrem pórů R, které jsou při tomto tlaku ještě zaplněny, platí Laplaceova-Youngova rovnice ve tvaru
kde γ je povrchové napětí rtuti, ρ  - hustota rtuti, R - poloměr póru kruhového průřezu, g  - tíhové zrychlení, h - výška sloupce rtuti v póru θ - úhel smáčení póru rtutí a p - celkový tlak, pod nímž rtuť vniká do póru. Každý přírůstek tlaku způsobí, že rtuť vnikne do další frakce pórů příslušně menšího poloměru, takže postupným zvyšováním tlaku a současným měřením objemu rtuti vtlačené do pórů lze zjistit rozdělení objemu pórů podle velikosti.
Uvedený vztah platí za několika zjednodušujících předpokladů:
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf