dvojitá emulze
double emulsion

Emulze, jejíž disperzní podíl je tvořen rovněž emulzí (obr. 1) - jde tedy o emulzi typu O/V/O nebo V/O/V, popřípadě složitější (ty jsou označovány jako mnohočetné emulze (multiple emulsions)). Emulze tvořící disperzní podíl je označována jako primární emulze, emulgátor použitý při její přípravě jako primární surfaktant.
Obr. 1  Schéma dvojité emulze
Tyto emulze jsou obvykle připravovány dispergací ve dvou krocích za použití dvou typů emulgátorů (hydrofilního a hydrofobního); mohou vznikat i inverzí fází (viz inverzi emulze), ale takto připravené systémy mají malou trvanlivost.
Podle stupně disperzity primární emulze bývají rozlišovány tři hlavní typy dvojité emulze [55, str. 246], [76, str. 333] (obr. 2); každý systém přitom obsahuje všechny typy kapek, avšak jeden převládá (podle použitých emulgátorů).
Obr. 2  Klasifikace dvojitých emulzí podle typu primární emulze
(a) jedna kapka primární emulze obsahuje jednu kapku vnitřní fáze, (b) kapky primární emulze obsahují několik kapek vnitřní fáze separovaných tlustou vrstvou vnější fáze primární emulze, (c) každá kapka primární emulze představuje koncentrovanou emulzi – kulovité vnitřní kapky, které jsou separovány tenkými vrstvičkami vnější fáze primární emulze.
Vzhledem k velké ploše fázového rozhraní jsou tyto systémy ještě méně stabilní než jednoduché emulze.
Uplatňují se např. v potravinářství, při zpracování odpadních vod, při různých separačních procesech, ve farmacii, v kosmetickém průmyslu aj.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf