elektroosmóza
electroosmosis

Pohyb kapaliny v kapilárách (porézních hmotách), jejichž stěny jsou pokryty elektrickou dvojvrstvou, vyvolaný rozdílem elektrických potenciálů mezi oběma konci kapilár.
Pro množství elektrokineticky převedené kapaliny kapilárami makroskopických rozměrů (poloměr kapiláry r je větší než efektivní tloušťka dvojvrstvy ℓ) platí
Z naměřené průtokové rychlosti a proudu I procházejícího mezi elektrodami je možno vypočítat ζ-potenciál (κ je konduktivita a η viskozita kapaliny, εr je relativní permitivita kapaliny, εo permitivita vakua).
Schéma zařízení pro měření elektroosmózy viz měření elektrokinetických jevů.
Elektroosmóza se využívá nejen ke studiu elektrických vlastností fázového rozhraní, ale i v technickém měřítku k odvodňování různých porézních a práškovitých hmot (např. kaolinu) a k vysušování vlhkého zdiva.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf