Rejstřík názvů

Ag stříbro silver
Ag+ kation stříbrný silver(I) cation
Ag3AsO4 arseničnan stříbrný silver(I) arsenate
Al hliník aluminium Podle postavení v elektrochemické řadě napětí kovů by měly hliníkové nádoby bouřlivě reagovat s vodou za vývoje vodíku. Naštěstí pro turisty se kotlíky i ešusy pasivují vrstvičkou nereaktivního Al2O3, přesto pozor na horké roztoky hydroxidů alkalických kovů (alkálie) i silné neoxidující kyseliny.
Al2O3 oxid hlinitý aluminium(III) oxide
Al(OH)3 hydroxid hlinitý aluminium(III) hydroxide
[Al(OH)4]- anion tetrahydroxohlinitanový tetrahydroxoaluminate(III)
Al2(SO4)3 síran hlinitý aluminium(III) sulfate
As arsen arsenic
AsH3 arsan arsine Arsan je toxický plyn, je nestálý a teplem se rozkládá na vodík a arsen. Těžší homolog stiban se rozkládá již při laboratorní teplotě, lehčí homolog fosfan tuto reakci nesvede. Na rozdíl od PH3 už není ani slabě bazický, arsoniové soli neznáme.
AsO33- anion arsenitanový arsenite anion
As4O6 oxid arsenitý arsenic(III) oxide
AsO43- anion arseničnanový arsenate anion
As2O3 oxid arsenitý arsenous oxide
As2S3 sulfid arsenitý arsenic(III) sulfide
AsS33- anion trithioarsenitanový trithioarsenite anion
Au zlato gold
AuCl3 chlorid zlatitý gold(III) chloride
BCl3 chlorid boritý boron(III) chloride
BF3 fluorid boritý boron(III) fluoride
BF4- anion tetraflouroboritanový tetrafluoroborate(III) anion
B2H6 diboran diborane nejmenší z rodiny boranů (monomerní BH3 neexistuje), plyn, který bouřlivě reaguje s kyslíkem. Používá se při syntézách jako elektrofilní redukční činidlo a k hydroboraci násobné vazby C-C.
BH3 boran borane
B(OH)3 kyselina boritá boric acid
BaCl2 chlorid barnatý barium(II) chloride
BaS sulfid barnatý barium(II) sulfide
BaSO4 síran barnatý barium(II) sulfate
Be beryllium beryllium Lehký kov chemickým chováním podobný hliníku (tzv. diagonální podobnost prvků, projevuje se též mezi lithiem a hořčíkem nebo borem a křemíkem. Ke zkoušce je užitečné znát příčinu - k nalezení ve všech dobrých učebnicích)
[Be(OH)4]2- anion tetrahydroxoberyllnatanový tetrahydroxoberyllate(II)
Bi(OH)3 hydroxid bismutitý bismuth(III) hydroxide
Br2 brom bromine
Br- anion bromidový bromide
BrO3- anion bromičnanový bromate
C uhlík carbon
CCl4 chlorid uhličitý carbon tetrachloride
C2H2 ethyn ethyne Ethyn (acetylen) je hořlavina (určete oxidační stavy C a H!), používaná při svařování, a protože je hořlavina, reaguje i s dalšími oxidačními činidly. (Pozor v laboratořích: roztoky silných oxidačních činidel nelze filtrovat přes filtrační papír, protože je hořlavina.)
CO oxid uhelnatý carbon monoxide
CO2 oxid uhličitý carbon dioxide
CO32- anion uhličitanový carbonate anion
COCl2 chlorid karbonylu carbonyl chloride
CS2 sulfid uhličitý carbon disulfide
CS32- anion trithiouhličitanový trithiocarbonate anion
CaCl2 chlorid vápenatý calcium(II) chloride
CaCl(ClO) chlorid - chlornan vápenatý calcium(II) chloride-hypochlorite Chlorové vápno je levný desinfekční prostředek, jehož aktivní složkou je chlornan vápenatý, viz CaCl(ClO). Název napovídá způsob přípravy. Zkuste sestavit rovnici této reakce a vysvětlit často užívaný, i když ne zcela průhledný vzorec chlorového vápna CaOCl2.
Ca(ClO)2 chlornan vápenatý calcium(II) hypochlorite Chlornan vápenatý je aktivní složkou chlorového vápna, levného desinfekčního činidla, má výrazné oxidační účinky, redukuje se na chlorid. Srovnej s CaCl(ClO).
CaF2 fluorid vápenatý calcium(II) fluoride
CaO oxid vápenatý calcium(II) oxide
Ca(OH)2 hydroxid vápenatý calcium(II) hydroxide
Ca3P2 fosfid vápenatý calcium phosphide
Ca2P2O6 difosforičitan divápenatý calcium(II) hexaoxodiphosphate
Ca3(PO4)2 fosforečnan vápenatý calcium phosphate
CaSiO3 křemičitan vápenatý calcium(II) silicate
Cl- anion chloridový chloride anion
Cl2 chlor chlorine
ClO- anion chlornanový hypochlorite anion Chlornany jsou velice silná oxidační činidla. Namísto chlornanů lze použít také zavádění plynného chloru do alkalického roztoku látky, kterou chceme oxidovat(např. Reakcí hydroxidu bismutitého, chloru a hydroxidu sodného, Reakcí aniontu seleničitanového, chloru a aniontu hydroxidového v alkalickém prostředí , Reakcí aniontu thiosíranového, chloru a aniontu hydroxidového v alkalickém prostředí ). Proč? Kdo neví, ať se podívá na rovnici Reakcí chloru a aniontu hydroxidového v alkalickém prostředí .
ClO2 oxid chloričitý chlorine dioxide Oxid chloričitý je plyn (b.v. 11°C) se silnými oxidačními vlastnostmi, velmi lehko exploduje. Redukuje se na chlorid, ten je stabilní. Připravuje se z chlorečnanů, viz Zahříváním pevného chlorečnanu draselného a kyseliny šťavelové při 70°C a Reakcí chlorečnanu draselného a kyseliny sírové (koncentrovaná kyselina sírová) .
ClO2- anion chloritanový chlorite anion
ClO3- anion chlorečnanový chlorate anion
Cr3+ kation chromitý chromium(III) cation V oxidačním stavu +III je chrom nejstálejší. Chromitá sůl (sůl, nikoli oxid!) vzniká redukcí dichromanů v kyselém prostředí. Zalkalizováním roztoků chromitých solí se srazí hydratovaný oxid (hydroxid) chromitý.
CrCl3 chlorid chromitý chromium(III) chloride Bezvodý CrCl3 má jinou barvu a jiné vlastnosti než chlorid hexaaquachromitý. Ve vodě se nerozpouští, zato se rozpouští v polárních organických rozpouštědlech (jak se asi liší polarizační účinky iontu chromitého a iontu hexaaquachromitého?).
CrO42- anion chromanový chromate anion Přechod mezi chromanem a dichromanem v roztoku je vratný a závisí na pH: žlutý chromanový anion je stálý v alkalickém prostředí a oranžový dichroman v prostředí kyselém. Chromany jsou vůči redukci stálejší než dichromany (=mají slabší oxidační účinky).
Cr2O3 oxid chromitý chromium(III) oxide Oxid chromitý je ve vodě nerozpustný, ale je amfoterní a rozpouští se v kyselinách - vznikají příslušné soli chromité - i ve vodných roztocích hydroxidů (louzích) - vznikají hydroxochromitany.
Cr2O72- anion dichromanový dichromate anion Přechod mezi chromanem a dichromanem v roztoku je vratný a závisí na pH: žlutý chromanový anion je stálý v alkalickém prostředí a oranžový dichroman v prostředí kyselém. Dichromany jsou silná oxidační činidla a přecházejí vždy na chromitou sůl, nikoli oxid.
CrO3 oxid chromitý chromium(VI) oxide
Cr2(SO4)3 síran chromitý chromium(III) sulfate viz Cr3+
Cu měď copper
Cu2+ kation měďnatý copper(II) cation
CuFeS2 bis(sulfid) měďnato-železnatý copper(II)-iron(II) bis(sulfide) Minerál chalkopyrit
CuH hydrid měďný copper(I) hydride
Cu(NO3)2 dusičnan měďnatý copper(II) nitrate
Fe2+ kation železnatý iron(II) cation Železnaté soli snadno přecházejí na soli železité, před oxidací vzdušným kyslíkem jejich roztoky chráníme mírným okyselením vhodnou kyselinou (proč to nikdy nemůže být kyselina dusičná?)
Fe3+ kation železitý iron(III) cation Roztoky železitých solí reagují kysele. Zvýšíme-li pH, vyloučí se rezavá sraženina hydratovaného oxidu železitého.
FeAsS arsenopyrit arsenopyrite
FeCr2O4 oxid železnato-dichromitý iron(II)-dichromium(III) oxide Minerál chromit
Fe(NO3)3 dusičnan železitý iron(III) nitrate
Fe2O3 oxid železitý iron(III) oxide
FeS2 disulfid železnatý iron(II) disulfide Minerál pyrit
FeSO4 síran železnatý iron(II) sulfate viz Fe2+
Fe2(SO4)3 síran železitý iron(III) sulfate viz Fe3+
GeCl4 chlorid germaničitý germanium(IV) chloride
GeO2 oxid germaničitý germanium(IV) oxide
H+
H2 vodík hydrogen Plyn s redukčními účinky. Připraví se redukcí látek obsahujících H(I), např. vody, kyselin nebo hydroxidů.
H3AsO4 kyselina arseničná arsenic acid
H[AuCl4] kyselina tetrachlorozlatitá tetrachloroauric(III) acid
H[BF4] kyselina tetrafluoroboritá tetrafluoroboric(III) acid
H3BO3 kyselina trihydrogenboritá boric acid
HBr bromovodík hydrogen bromide
HBr kyselina bromovodíková hydrobromic acid
HBrO3 kyselina bromičná bromic acid
H2C2O4 kyselina šťavelová oxalic acid Kyselina šťavelová je slabé redukční činidlo (jaké je oxidační číslo jejího uhlíku?), oxidací přechází na CO2 (plyn).
HCl chlorovodík hydrogen chloride
HCl kyselina chlorovodíková hydrochloric acid
HClO kyselina chlorná hypochlorous acid
HClO3 kyselina chlorečná chloric acid
HClO4 kyselina chloristá perchloric acid
HF fluorovodík hydrogen fluoride Fluorovodík je vysoce reaktivní látka s nečekaně vysokým bodem varu +19,5°C (ostatní halogenvodíky jsou plynné), zapříčiněným vodíkovými můstky. Kyselina fluorovodíková je roztok fluorovodíku ve vodě, slabá kyselina, ostatní halogenvodíkové kyseliny jsou silné.
HF kyselina fluorovodíková hydrofluoric acid Fluorovodík je vysoce reaktivní látka s nečekaně vysokým bodem varu +19,5°C (ostatní halogenvodíky jsou plynné), zapříčiněným vodíkovými můstky. Kyselina fluorovodíková je roztok fluorovodíku ve vodě, slabá kyselina, ostatní halogenvodíkové kyseliny jsou silné.
HIO3 kyselina jodičná iodic acid Nejstálejší oxokyselina jodu, silná kyselina s oxidačními účinky.
H2IO63- anion dihydrogenjodistanový dihydrogenperiodate anion(3-)
HNO3 kyselina dusičná nitric acid Kyselina dusičná je silné oxidační činidlo. Řadu nekovů oxiduje na kyseliny, např. S na H2SO4, Se na H2SeO3, I2 na HIO3, As na H3AsO4 , a převádí do roztoku ušlechtilé kovy (ty, které nevytěsní vodík z neoxidujících kyselin). Koncentrovaná HNO3 dává oxid dusičitý (směs červeného NO2 a bezbarvého dimeru), ze zředěné kyseliny dusičné vzniká bezbarvý NO.
HNO2 kyselina dusitá nitrous acid
H2O voda water
H2O2 peroxid vodíku hydrogen peroxide Peroxid vodíku obsahuje atomy kyslíku v metastabilním oxidačním stavu -I. Stabilní oxidační stavy kyslíku jsou -II (moře, řeky, křemičitanové minerály v zemské kůře) a 0 (atmosféra). Proto může mít H2O2 jak účinky oxidační (častěji, produktem je O(-II)), tak redukční (produktem je O2), záleží na reakčních partnerech.
H3O+ kation oxoniový oxonium cation
H2PO2- anion fosfornanový phosphinate anion
H2PO3- anion dihydrogenfosforitanový dihydrogenphosphite anion
H3PO2 kyselina fosforná phosphinic acid Kyselina fosforná je jednosytná kyselina s velice silnými redukčními účinky. Její soli mají anion H2PO2- a žádný jiný! Opravdu umíte napsat její strukturní vzorec? (nápověda: je v učebnici)
H3PO3 kyselina trihydrogenfosforitá phosphorous acid Kyselina fosforitá je dvojsytná kyselina (jaký má strukturní vzorec?) s redukčními účinky. Dává dvě řady solí, H2PO3- a HPO32-. Nedejte se zmýlit existencí esterů P(OR)3 , ty nepřipravíte esterifikací kyseliny, ale z PCl3 .
H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná phosphoric acid Základní oxokyselina fosforu. Tato je opravdu trojsytná. Mezi ní a jejím anhydridem P4O10 najdeme celou řadu neúplně hydratovaných cyklo- i katenapolyfosforečných kyselin.
HPO32- anion hydrogenfosforitanový hydrogenphosphite anion
H2[PtCl6] kyselina hexachloroplatičitá hexachloroplatinic(IV) acid
H2S sulfan sulfane
HSO3- anion hydrogensiřičitanový hydrogensulfite anion
HSO4- anion hydrogensíranový hydrogensulfate anion
H2SO4 kyselina sírová sulfuric acid Kyselina sírová je silná kyselina a je-li koncentrovaná, má dehydratační a oxidační schopnosti (redukuje se na SO2).
H2Se selan selane
H2SeO3 kyselina seleničitá selenous acid
H2SeO4 kyselina selenová selenic acid
H2[SiF6] kyselina hexafluorokřemičitá hexafluorosilicic(IV) acid
I- anion jodidový iodide anion Stabilní oxidační stav všech halogenů je –I, v tomto oxidačním stavu se vyskytují v přírodě. Jodid lze zoxidovat nejsnáze ze všech halogenidů.
I2 jód iodine Jod má ze všech halogenů nejslabší oxidační účinky, tzn. že ze všech halogenidů lze nejsnáze zoxidovat jodid. Je to jediný halogen, který se vyskytuje v přírodě ve sloučeninách, kde je jeho oxidační stav kladný. Jod přechází mezi různými oxidačními stavy poměrně snadno, proto byla jodometrie součástí klasické analytické chemie.
IO3- anion jodičnanový iodate anion Jod se jako jediný halogen vyskytuje v přírodě ve sloučeninách, kde je jeho oxidační stav kladný. Jodičnan sodný provází chilský ledek.
K[Ag(CN)2] dikyanostříbrnan draselný potassium dicyanoargentate(I)
KCN kyanid draselný potassium cyanide
K2C2O4 šťavelan draselný potassium oxalate
KCl chlorid draselný potassium chloride
KClO3 chlorečnan draselný potassium chorate
KClO4 chloristan draselný potassium perchlorate
K2Cr2O7 dichroman draselný potassium dichromate
K2CrO4 chroman draselný potassium chromate
K2FeO4 železan draselný potassium ferrate(VI) V železanech dosahuje železo svého nejvyššího oxidačního stavu +VI. U těžších prvků 8. skupiny se vyskytuje i nejvyšší vůbec známý oxidační stav +VIII. Železany mají silnější oxidační účinky než manganistan, stálé jsou jen v silně alkalických roztocích, jinak se rozkládají za vývoje kyslíku.
KHSO4 hydrogensíran draselný potassium hydrogensulfate
KI jodid draselný potassium iodide viz I-
KIO3 jodičnan draselný potassium iodate viz IO3-
KMnO4 manganistan draselný potassium permanganate viz MnO4-
K2MnO4 manganan draselný potassium manganate Anion mangananový je velmi silné oxidační činidlo a stálý je pouze v silně alkalickém prostředí, jedině tam jej lze připravit. Při poklesu pH (okyselení roztoku) disproporcionuje na manganistan a oxid manganičitý (zapište iontovou rovnici).
KNO2 dusitan draselný potassium nitrite
KNO3 dusičnan draselný potassium nitrate
KOH hydroxid draselný potassium hydroxide
K2SO4 síran draselný potassium sulfate
K2Se selenid draselný potassium selenide
K2SeO3 seleničitan draselný potassium selenite
Mg hořčík magnesium Hořčík patří k nejrozšířenějším prvkům. Potřebujeme ho pro život - je součástí chlorofylu - i v technice do lehkých slitin. V minerálech se kationty hořečnaté vyskytují v kombinaci s křemičitany, uhličitany, oxidy (tyto kombinace iontů jsou nerozpustné).
MgO oxid hořečnatý magnesium(II) oxide
Mn2+ kation manganatý manganese(II) cation Při redukci manganistanu v kyselých roztocích vznikají manganaté soli příslušných kyselin. Jsou náchylné k oxidaci na MnO2.
MnCl2 chlorid manganatý manganese(II) chloride viz Mn2+
MnO2 oxid manganičitý manganese(IV) oxide Důležitá složka manganových rud. V laboratoři hojně využívané oxidační činidlo, viz Reakcí kyseliny chlorovodíkové a oxidu manganičitého. Vzniká při redukci manganistanu v neutrálním nebo mírně alkalickém prostředí.Srovnejte si Reakcí aniontu jodidového, aniontu manganistanového a vody, Reakcí aniontu manganistanového a aniontu dusitanového v kyselém prostředí , Reakcí aniontu manganistanového, aniontu siřičitanového a vody).
MnO4- anion manganistanový permanganate anion Manganistany jsou silná oxidační činidla, jejich oxidační síla závisí na pH. Nejvyšší je v kyselém prostředí a produktem je vždy manganatá sůl (nikoli oxid!). V neutrálním prostředí vzniká oxid manganičitý, v silně alkalickém prostředí nestálý anion mangananový MnO42- .
MnO42- anion mangananový manganate(VI) anion
MnSO4 síran manganatý manganese(II) sulfate viz Mn2+
Mo molybden molybdenum
N2 dusík nitrogen
NH3 amoniak ammonia Nikdy nezaměňujte roztok amoniaku ve vodě s kapalným amoniakem (b.v. -33°C)! Suchý amoniak bude reagovat především jako redukční činidlo (může třeba shořet na dusík), vodný roztok amoniaku zvaný čpavek je slabě zásaditý, a proto se přednostně bude neutralizovat.
N2H4 hydrazin hydrazine Ve srovnání s amoniakem je hydrazin slabší bází (ale soli tvoří) a výraznějším redukčním činidlem, oblíbeným při syntézách i používaným jako raketové palivo. Oxiduje se na dusík. Srovnejte si podle těchto kritérií také dvojici voda - peroxid vodíku!
NH4Br bromid amonný ammonium bromide
(NH4)2CrO4 chroman amonný ammonium chromate Tato sůl má tu zvláštnost, že v sobě současně zahrnuje oxidační (anion) i redukční (kation) činidlo. Vyžaduje opatrné zacházení, přehřátím, nárazem apod. Lze spustit rychlou reakci! Není jediná, pozor na všechny chlorečnany, chloristany, chromany, dusičnany... kationtů odvozených od amoniaku nebo obsahujících uhlovodíkové řetězce (třeba jako ligandy).
NH4NO3 dusičnan amonný ammonium nitrate viz (NH4)2CrO4
NH2OH hydroxylamin hydroxylamine
(NH4)2SO4 síran amonný ammonium sulfate
N2H6SO4 síran hydrazinia(2+) hydrazinium(2+) sulfate Soli hydrazinia jsou významnými redukčními činidly, jejich oxidací vzniká dusík.
(NH4)2S2O6(O2) peroxodisíran amonný ammonium peroxodisulfate viz S2O6(O2)2-
NO oxid dusnatý nitrogen(II) oxide
NO2- anion dusitanový nitrite anion Dusitan může být oxidačním i redukčním (obvykleji) činidlem. Oxidační účinky projevuje v kyselém prostředí.
NO3- anion dusičnanový nitrate anion
N2O azoxid nitrogen(I) oxide
NO2 oxid dusičitý nitrogen(IV) oxide
NOCl chlorid nitrosylu nitrosyl chloride
Na3[AlF6] hexafluorohlinitan sodný sodium hexafluoroaluminate(III) Minerál kryolit, připravuje se rovněž uměle. Z roztoku oxidu hlinitého v roztaveném kryolitu se elektrolyticky vyrábí hliník.
Na3AsO4 tetraoxoarseničnan sodný sodium tetraoxoarsenate
Na[Au(CN)2] dikyanozlatnan sodný sodium dicyanoaurate(I)
Na[BH4] tetrahydridoboritan sodný sodium tetrahydridoborate(III) Pevná látka, používá se při syntézách jako nukleofilní redukční činidlo a pro přípravu diboranu in situ.
Na2B4O7 tetraboritan disodný sodium heptaoxotetraborate(III) Dekahydrát tetraboritanu sodného (borax), sumárně Na2B4O7.10 H2O, je základním zdrojem všech dalších sloučenin boru a prvním krokem je jeho převedení na kyselinu boritou. Z ní se snadno připraví oxid boritý (jak?) a z něj např. fluorid boritý, chlorid boritý, borany a bor.
NaBiO3 trioxobismutičnan sodný sodium trioxobismutate(V)
NaCN kyanid sodný sodium cyanide
Na2CO3 uhličitan sodný sodium carbonate
NaCl chlorid sodný sodium chloride
NaClO chlornan sodný sodium hypochlorite
NaClO3 chlorečnan sodný sodium chlorate
NaClO2 chloritan sodný sodium chlorite
Na2CrO4 chroman sodný sodium chromate(VI)
NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný sodium hydrogencarbonate
Na2H2P2O6 dihydrogendifosforičitan sodný sodium dihydrohenhexaoxodiphosphate
NaHSO4 hydrogensíran sodný sodium hydrogensulfate
NaHSO3 hydrogensiřičitan sodný sodium hydrogensulfite
NaI jodid sodný sodium iodide
Na2MoO4 molybdenan sodný sodium molybdate(VI)
NaNO2 dusitan sodný sodium nitrite
NaNO3 dusičnan sodný sodium nitrate
Na2O2 peroxid sodný natrium peroxide
NaOH hydroxid sodný sodium hydroxide
Na2SO4 síran sodný sodium sulfate
Na2S2O4 dithioničitan sodný sodium dithionite
Na2SO3 siřičitan sodný natrium sulfite
Na2SnO3 cíničitan disodný disodium stannate(IV)
O2 kyslík oxygen
OH- anion hydroxidový hydroxide anion
P fosfor phosphorus
P4 fosfor phosphorus
PBr3 bromid fosforitý phosphorus(III) bromide
PCl3 chlorid fosforečný phosphorus(III) chloride
PH3 fosfan phosphane
P2H4 difosfan diphosphane
P4O10 oxid tetrafosforečný tetraphosphorus(V) oxide
P(OR)3 trialkylester kyseliny fosforité trialkyl phosphite
Pb2+ kation olovnatý lead(II) cation Olovo je v oxidačním stavu +II stabilní a chová se bazicky (tzn. v prostředí kyselin tvoří příslušnou olovnatou sůl).
PbCl2 chlorid olovnatý lead(II) chloride Olovo je v oxidačním stavu +II stabilní, Pb(IV) má silné oxidační účinky. Cín, nejpříbuznější prvek, se chová jinak: jako Sn(II) je redukčním činidlem, jako Sn(IV) činidlem oxidačním (nespokojenec).
PbO2 oxid olovičitý lead(IV) oxide Stabilní oxidační stav olova je Pb(II). Všechny sloučeniny Pb(IV) jsou nestabilní a mají silné oxidační účinky, proč? Nestabilita oxidu olovičitého umožňuje startování auta, vyhledejte reakce probíhající v akumulátoru.
PbO oxid olovnatý lead(II) oxide
[Pb(OH)4]2- anion tetrahydroxoolovnatanový tetrahydroxoplumbate(II) anion Olovo, přestože je ve 14. skupině postavením vzdálené nekovu uhlíku (které prvky stojí mezi nimi?), projevuje tvorbou takovéto sloučeniny náznaky nekovového chování: je centrálním atomem aniontu.
Pb(OH)2 hydroxid olovnatý lead(II) hydroxide
Pb2PbO4 oxid diolovnato-olovičitý dilead(II) lead(IV) oxide Minium, česky suřík, se chemicky chová jako směs PbO2 (velmi silné oxidační činidlo, viz PbO2) a PbO , který je vůči oxidačně-redukčním změnám stálý a na rozdíl od kyselého PbO2 se chová bazicky (tzn. účinkem kyselin přechází na příslušnou olovnatou sůl).
Pt platina platinum
S síra sulfur
SO2 oxid siřičitý sulfur(IV) oxide
SO32- anion siřičitanový sulfite anion
SO42- anion síranový sulfate anion
S2O6(O2)2- anion peroxodisíranový peroxodisulfate anion Peroxodisíranový anion je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel, vyrábí se elektrochemicky. Oxidační částí molekuly jsou kyslíky peroxidového můstku mezi atomy síry, které se redukují na O(-II) a vzniká SO42-.
SO3S2- anion thiosíranový thiosulfate anion Každý z atomů síry v thiosíranu je v jiném formálním oxidačním stavu a také se podle toho chová, viz Reakcí aniontu thiosíranového v kyselém prostředí . Thiosírany se dříve nazývaly sirnatany - jaké je průměrné oxidační číslo síry v thiosíranu?
S2O6(S2)2- anion tetrathionanový μ-disulfido-bis(trioxosulfate) anion
SbS43- anion tetrathioantimoničnanový tetrathioantimonate(V) anion Probubláním sulfanu kyselým roztokem antimonitých nebo antimoničných solí lze získat sraženinu příslušných sulfidů Sb2S3 a Sb2S5 (jsou stálé v mírně kyselém prostředí). Tyto sulfidy reagují s mírně alkalickým roztokem polysulfidu amonného na roztoky SbS33- nebo SbS43-, které jsou stálé v alkalickém prostředí.
Sb2S5 sulfid antimoničný antimonium(V) sulfide
Sb2S3 sulfid antimonitý antimony(III) sulfide
SbS33- anion trithioantimonitanový trithioantimonate(3-) anion
Se selen selenium
SeO2 oxid seleničitý selenium(IV) oxide
SeO32- anion seleničitanový selenite anion
SeO42- anion selenanový selenate anion
Si křemík silicon
SiCl4 chlorid křemičitý silicon(IV) chloride
SiF4 fluorid křemičitý silicon(IV) fluoride
SiF62- anion hexafluorokřemičitanový hexafluorosilicate(IV) anion
SiO2 oxid křemičitý silicon(IV) oxide
SnCl2 chlorid cínatý tin(II) chloride
SnCl4 chlorid cíničitý tin(IV) chloride
SnS2 sulfid cíničitý tin(IV) sulfide
SnS sulfid cínatý tin(II) sulfide
V vanad vanadium
V2O5 oxid vanadičný vanadium(V) oxide
Zn zinek zinc Zinek je neušlechtilý kov (= redukční činidlo), který se rozpouští v jak v kyselinách za vzniku zinečnaté soli a vodíku, tak ve vodných roztocích hydroxidů (louzích) (Reakcí chloridu zlatitého, oxidu siřičitého a uhličitanu sodného). V klasické analýze se jeho redukčních schopností využívá při Marshově zkoušce na arsen (Reakcí aniontu arseničnanového a zinku v kyselém prostředí ).
Zn2+ kation zinečnatý zinc(II) cation
Zn(NO3)2 dusičnan zinečnatý zinc(II) nitrate
ZnO oxid zinečnatý zinc(II) oxide
[Zn(OH)4]2- anion tetrahydroxozinečnatanový tetrahydroxozincate(II) anion
ZnSO3 siřičitan zinečnatý zinc(II) sulfite
ZnSO4 síran zinečnatý zinc(II) sulfate